Teamcoaching

ACT Team is een slimme, innovatieve methodiek die het mogelijk maakt om in slechts 12 minuten het effect van natuurlijke en aangeleerde competenties binnen een team te meten. Deze meting geeft inzicht in de manier waarop het team zijn taken uitvoert, samenwerkt, beslissingen neemt en con icten oplost. De overzichtelijke ACT Teamrapportage geeft een buitengewoon goed beeld van het gemeten team.

Hoe werkt de ACT® Teammeting?

Het unieke van ACT is de combinatie van tekst en beeld. Tijdens de meting (via internet) maakt ieder teamlid een
keuze uit verschillende symchetypische beelden en competentieteksten. Op beelden reageren we namelijk impulsiever, zonder na te denken, terwijl teksten vooral op cognitief niveau binnenkomen. Als er een match bestaat tussen het beeld en de tekst, dan noemen we dat een natuurlijke kracht. Als de match tussen het gekozen beeld en de gekozen tekst ontbreekt, dan wijst dat op aangeleerde competenties.

Inzicht in samenwerken en teamperformance

Tegelijkertijd meet ACT waardoor iemand gedreven wordt: door zijn of haar eigen beleving of juist door prikkels uit de omgeving? Hierdoor krijgen teamleden meer inzicht in elkaar en elkaars manier van denken en handelen. ACT Team legt een relatie tussen tussen competenties die iemand van nature bezit of aangeleerd heeft. Slagkracht ontstaat door de juiste competenties in het team te verankeren.

ACT Team is ontwikkeld vanuit het idee dat het geheel meer is dan de som der delen. Het resultaat is een optimaal presterend team.

In co-creatie met u ontwikkel ik een plan van aanpak om de groep mensen tot een team te smeden. Dit plan bestaat uit een mix van theoretische onderbouwing, oefeningen die goed vertaalbaar zijn naar de praktijk en eventueel individuele coaching. Wat mag u daarna verwachten van uw team? U mag verwachten dat:

  • de taken zo verdeeld worden dat iedereen doet waar hij/zij echt goed in is
  • het team vertrouwen in elkaar heeft
  • er prettig met elkaar gewerkt wordt
  • er zorgvuldig feedback wordt gegeven
  • de communicatie met de leidinggevende(n) goed verloopt
  • uw mensen plezier hebben in hun werk
  • de verschillen in karakter op waarde worden geschat en worden gewaardeerd
  • mensen zich meer gezien en gehoord voelen